Վայք համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար ք. Վայք 9003451010924500Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար ք. Վայք 9003451010927500Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում գյուղմթերքի բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900345101456350Օրական  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար առևտրի օբյեկտների համար ք. Վայք 90034510144950000Միանվագ  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 9003451014723750Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9003451011591125Ամսականքմ Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար  1000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 9003451013327500Տարեկան  Ընտրել
1145Փ լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար ք.Վայք 90034510142350000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների համար ք. Վայք  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների համար ք. Վայք 9003451010925000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար ք. Վայք 90034510109222500Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար հիմնական շինություններ ք. Վայք 90034510109245000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար ք. Վայք 90034510109275000Միանվագ  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 90034510144940000Տարեկան  Ընտրել
1146Թ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) 900345101498750Եռամսյակային  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90034510150675000Տարեկան  Ընտրել
1139Գ զ)Համայնքի տարածքում սեղմած գազի վաճառքի թույլտվության համար 900345101308150000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա զ)Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված և սեղմված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար ք. Վայք 900345101308150000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ զ)Համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների թույլտվության համար 90034510131645000Տարեկան  Ընտրել
1139Դ Համայնքի տարածքում հեղուկ գազի վաճառքի թույլտվություն 900345101308150000Տարեկան  Ընտրել
1137ԱԲ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (մինչև 26քմ) ք. Վայք 9003451012663000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ԱԳ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26-ից մինչև 50 քմ) ք. Վայք 9003451012668250Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137Դ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (51-ից մինչև 100 քմ) ք. Վայք 90034510126610500Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Ե - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101-ից մինչև 200 քմ) ք.Վայք 90034510126615750Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Է - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (501 քմ-ից ավելի) ք. Վայք 90034510126634500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (մինչև 26 քմ) ք. Վայք 9003451012903000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26-ից մինչև 50 քմ) ք. Վայք 9003451012908250Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (51-ից մինչև 100 քմ) ք. Վայք 90034510129010500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101-ից մինչև 200 քմ) ք. Վայք 90034510129015750Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (201-ից մինչև 500 քմ) 90034510129019500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (501 քմ-ից ավելի) ք. Վայք 90034510129034500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ա Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչ 26 քմ) հիմնական շինությունների ներսում ք.Վայք 9003451014983000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ) ք. Վայք 9003451014985250Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ) ք. Վայք 9003451014989000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ) ք. Վայք 90034510149812000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ) ք. Վայք 90034510149815750Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (501 քմ-ից ավելի) ք. Վայք 90034510149823250Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ժ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ) 9003451014981500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ի - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ) 9003451014983000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Լ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ) 9003451014986000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Խ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ) 90034510149811250Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ծ - ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (501 քմ-ից ավելի) 90034510149818750Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (վարչական բնակավայրեր) 9003451012668000Տարեկան  Ընտրել
1137Ձ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (վարչական բնակավայրեր) 9003451012908000Տարեկան  Ընտրել
1137Զ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (201-ից մինչև 500 քմ) ք. Վայք 90034510126619500Եռամսյակային  Ընտրել
1331Ե Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ (Ազատեկ) 90034510206635000   Ընտրել
1137Ղ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Զառիթափ) 9003451012908000Տարեկան  Ընտրել
1139Ե զ)Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված և սեղմված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Զառիթափ) 900345107263150000Տարեկան  Ընտրել
1133Զ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար գյուղական բնակավայրեր 9003451010927500Միանվագ  Ընտրել
1133Է -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար սահմանամերձ և բարձրալեռնային բնակավայրեր 9003451010924500Միանվագ  Ընտրել
1133Ը - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար հիմնական շինությունների համար գյուղական բնակավայրեր 90034510109215000Միանվագ  Ընտրել
1133Թ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար հիմնական շինությունների համար սահմանամերձ և բարձրալեռնային բնակավայրեր 9003451010929000Միանվագ  Ընտրել
1133Ժ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար գյուղական բնակավայրեր 90034510109225000Միանվագ  Ընտրել
1133Ի 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար սահմանամերձ բարձրալեռնային բնակավայրեր 90034510109215000Միանվագ  Ընտրել
1133Լ 1000-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար ք. Վայք 90034510109275000Միանվագ  Ընտրել
1133Խ 1000-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար գյուղական բնակավայրեր 90034510109225000Միանվագ  Ընտրել
1133Ծ 1000-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար սահմանամերձ բարձրալեռնային բնակավայրեր 90034510109215000Միանվագ  Ընտրել
1133Կ 3000 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար ք. Վայք 900345101092150000Միանվագ  Ընտրել
1133Հ 3000 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար գյուղական բնակավայրեր 90034510109250000Միանվագ  Ընտրել
1133Ջ 3000 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար սահմանամերձ բարձրալեռնային բնակավայրեր 90034510109230000Միանվագ  Ընտրել
1134Յ -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների բարձրալեռնային սահմանամերձ բնակավայրեր 900345101092900Միանվագ  Ընտրել
1134Ն - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների համար գյուղական բնակավայրեր 9003451010922500Միանվագ  Ընտրել
1134Շ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների համար բարձրալեռնային,սահմանամերձ բնակավայրերի համար 9003451010921500Միանվագ  Ընտրել
1135Ո բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար գյուղական բնակավայրեր 9003451010921500Միանվագ  Ընտրել
1135Չ բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար սահմանամերձ բարձրալեռնային բնակավայրեր 900345101092900Միանվագ  Ընտրել
1136Պ գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար գյուղական բնակավայրեր 9003451010922500Միանվագ  Ընտրել
1136Ռ գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար սահմանամերձ բարձրալեռնային բնակավայրեր 9003451010921500Միանվագ  Ընտրել
1139Ս զ)Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված և սեղմված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար գյուղական բնակավայրեր 900345101308150000Տարեկան  Ընտրել
1139Տ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի,սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի,մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություն ք. Վայք 90034510130845000Տարեկան  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ